På mycket kortare tid och för en bråkdel av kostnaden jämfört med ombyggnation, förseglar och förnyar vi hela ditt läckande ventilationssystem – från insidan – utan kostsamma ingrepp. Och när det är klart får du ett intyg på både arbete och framtida prestanda. Lätt, hållbart och rent; så jobbar vi.

a million reasons

Mellan 1965 och 1975 byggdes drygt en miljon bostäder – mestadels hyresrätter – i flerbostadshus över hela Sverige. Syftet var att stabilisera byggandet, minska trångboddheten och bostadsbristen samt erbjuda goda bostadsförhållanden för miljontals människor. Idag läcker de här husen ofta både luft, energi och pengar.

Läckage kostar pengar

Ventilationssystemen som installerades för mer än 50 år sedan, har arbetat dygnet runt under ett halvt sekel. De drar otidsenliga, kostsamma mängder energi och läcker dessutom dyrbar luft. Med Aeroseal finns möjligheten att täta utarbetade ventilationssystem så att de uppfyller moderna krav på hållbar energiförbrukning och god ventilation – utan omfattande ingrepp eller ombyggnation.

Vi hjälper dig täta

Vi hjälper dig gärna att räkna ut energiåtgång och mäta läckage, så att du vet hur mycket du har att vinna på en optimering av ventilationssystemet. Vi vet redan att Aeroseal sparar energi och pengar samtidigt som metoden ökar både livskvaliteten för dina hyresgäster och fastighetens värde på ett hållbart och effektivt sätt.  Välkommen att höra av dig!  

Täta först – byt ventilationsaggregat sen!

Att ventilationen inte fungerar kanske inte beror på att fläkten eller värmeåtervinningsaggregatet behöver bytas ut. Problemen kan mycket väl ligga djupare än så; i otäta ventilationskanaler. Att mäta läckaget, täta

Läs mer »

Idag spenderar de flesta av oss ungefär 90% av tiden inomhus, vilket gör det enormt viktigt att ha en fungerande ventilation eftersom tillgången på ren luft påverkar hur vi mår och presterar. Dessutom står ventilation, kyla och uppvärmning av fastigheter för 25% av jordens energiförbrukning! Optimering av ventilationssystem genom att täta ventilationskanalerna är ett högaktuellt ämne för att minska jordens energiåtgång och det klimatavtryck som läckande ventilationskanaler skapar.

Aeroseal är en unik teknik för att täta befintliga ventilationskanaler från insidan. Den patenterade Aeroseal-processen utvecklades på 1990-talet vid University of California, Berkeley.

Från och med 2021 har Bill Gates Foundation valt att delfinansiera utvecklingen av Aeroseal Sealing-teknik. Vi är stolta över att vara del av det arbetet. Vi erbjuder ett effektivt, enkelt och hållbart sätt att täta ventilationskanaler- från kanalernas insida, utan dyra ingrepp i fastigheten till fastighetsägare i Sverige. Snacka om insiderjobb.

Så här fungerar Aeroseal:

Aeroseal är ett vattenbaserat tätningsmedel som – när det exponeras för varm tryckluft – omvandlas till en luftburen dimma av aerosoliserat tätningmedel. De aerosoliserade partiklarna sprids i hela kanalsystemet med hjälp av skapat övertryck och omvandlas till en elastisk tätningsmassa endast där otätheter finns och tätar hål och spalter på upp till 1,5 cm oavsett kanalens materialtyp.

Aeroseal tätningsmedel uppfyller svenska krav för ofarlighet. Stora kanalareor kan tätas varje dag under rätt förutsättningar. De tätade kanalerna tål ett övertryck på 2000 Pa och kan tas i drift två timmar efter utförd tätning. Snabbt, enkelt och effektivt.

investera i en trygg insats!

processen i 3 enkla steg

1

Försegling

Processen inleds med att alla don tätas, brand- och driftlarm stängs av och alla typer av givare i kanalen demonteras. Därefter ansluts Aeroseal-utrustningen på en plats där kanaltvärsnittet är som störst, oftast i fläktrummet. Innan själva tätningsprocessen påbörjas genomförs en statuskontroll av befintligt läckage. Det ger oss möjlighet att tydligt se och jämföra ventilationssystemets läckage och status före och efter genomförd tätningsprocess.

2

Tätning

Tryckluft kopplas på och tätningsprocessen startas och aerosoliserat tätningmedel sprids i det trycksatta kanalsystemet. Processen övervakas i realtid och redovisar förbättringen av täthet momentant och stoppas när önskad/beställd nivå har uppnåtts. Med Aerosealmetoden kan vi konvertera om A-, B- och C-täthetklassade kanaler till vald klass- upp till D. Tidsåtgången för tätningsprocessen ligger normalt på några timmar, men varierar beroende på omfattningen av befintligt läckage, storlek på ventilationssystem och på vilken täthetsklass som är beställd. Oavsett tiden det tar, innebär Aeroseal-metoden inga ingrepp i fastigheten och kräver heller inga ombyggnationer.

3

resultat & intyg

När tätningen är utförd skrivs protokollet ut över uppnått resultat, med läckaget före – och efter tätning. Det är ditt kvitto på att systemet nu fungerar ur täthetshänseende – vilket kommer att ge positiva resultat på värmeförbrukning i fastigheten och energiåtgången för att driva teknisk utrustning.

6 aerosealtäta argument

Otäta kanaler kan orsaka problem med inomhusklimatet med spridning av lukt- och luftföroreningar samt problem med över- och undertryck och ofrivillig ventilation.

Tätningsmedlet sprids i kanal-systemet och tätar alla hål och spalter som skapar läckage.

Störst är problemen i plåt- och betongkanaler på vindar, vertikala kanaler i tegel och betong.

case

genomförda sealingprojekt

Bostadskomplex Huddinge

forskningsenhet - kontor, lund

moderna muséet - kontor, malmö

Om oss

Verksamhetsbeskrivning

Conduct Air erbjuder tätning av alla typer av trycksatta ventilationskanaler med AEROSEAL-metoden, vilket skapar hög energieffektivisering, löser ljud – och tryckskillnadsrelaterade problem, skapar fungerande anläggningar som uppfyller en gång projekterade täthetskrav i B, C- eller D-klass och som därmed bidrar till ett mindre klimatavtryck och underlättar vid framtida OVK-besiktningar, läckagemätningar och injustering av luftflöden.

Entreprenadverksamheten erbjuder utförande och installation med projektledning med beställaransvar.

Verksamheten drivs i huvudsak inom Sverige.

Företagets styrka är den samlade erfarenhet som dess ägare tillför av kanaltätning, systembyggnad och projektledning i kombination med unika system och produkter som ger funktions- och framtidsäkra lösningar ur miljösynpunkt och som har en livslängd som ger låg livscykelkostnad för kund.

Huvudinriktning för företaget är att erbjuda effektiv tätning av redan installerade kanalsystem från insidan med så kallad Sealingteknik. Sealing gör att den föreskrivna lufttäthetsklassen kan uppnås utan att fastighetsägare behöver bekosta omfattande, dyra och tidskrävande ingrepp varken i byggnaden eller att riskera reducerade kanalareor. Med Sealingtekniken återskapar man den tänkta prestandan gällande luftflöde och luftmiljö och kan även konvertera systemens prestanda till högre täthetsklass. Detta ger minskad energianvändning vid produktion av luft och kyla samt ökar livslängd på teknisk utrustning och skapar mindre energibehov för drift av fläkt/systemutrusning samt reducerar missljud och oönskade lukter och risken för patogen spridning som ett  otätt system skapar. Sealing ger också fastighetsägarna nya möjligheter att anpassa fastigheter till nya verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt.

Tekniken som används är världsunik och är utvecklad av University of California, Berkeley på 1990-talet. Tekniken bygger på att man omvandlar tätningsmedel till gasform med hjälp av uppvärmt tryckluft. De aerosoliserade partiklarna sprids i hela kanalsystem och omvandlas till en elastisk tätningsmassa som fälls ut endast där otätheter finns och tätar hål och spalter på upp till 1,5 cm oavsett kanalens materialtyp. Tätningsprocessen styrs, kontrolleras och verifieras i realtid av systemets mjukvarusystem som även verifierar och dokumenterar prestanda före och efter tätning till beställaren.

Tätningsmedlet uppfyller svenska krav för ofarlighet och är Byggvarubedömt. Sealat system kan trycksättas med ett övertryck upp till 2000 Pa och kan tas i bruk efter två timmar.

Sealingtekniken har tagits in i Sverige av Nordiska Skorstensprodukter AB som är ansvarig AEROSEAL-partner och distributör och har licensierat två operatörsföretag för utförande och försäljning Omnino AB, Malmö för region Skåne samt CONDUCT Air för övriga Sverige.